For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Podmienky používania

Podmienky inzercie

Všeobecné podmienky

 1. Podstatou služieb je poskytovanie on-line inzercie za účelom sprostredkovania ponuky a dopytu po tovaroch a službách medzi používateľmi hen.sk.
 2. Zameraním inzerentného portálu sú predovšetkým výrobky a malých a stredných farmárov a výrobcov s pôvodom na Slovensku, prebytky pestovateľskej činnosti domácností na Slovensku ako i podobné súvisiace výrobky a služby s pôvodom na Slovensku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na posúdenia súladu inzervcie so zameraním portálu.
 3. Prevádzkovateľ sprostredkúva ponuku a dopyt, nezodpovedá však za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za sprostredkovanie – kvalitu produktov a služieb, dodanie, úhradu a pod.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prepojenie portálu hen.sk s inými portálmi.
 5. Využívanie portálu hen.sk je možné len po súhlase používateľa s Podmienkami inzercie.
 6. Služby portálu hen.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb hen.sk nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.
 7. Pokiaľ používateľ v súvislosti s využívaním služieb portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží používateľovi odplata.
 8. Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb portálu hen.sk. Pôvodcom týchto e-mailov je prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]
 9. Doplnkovými (spoplatnenými) službami sa rozumie predovšetkým systém topovania inzerátov prostredníctvom sms.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli hen.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s prevádzkovateľom, alebo proti prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov produktov prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.
 4. Údaje o používateľoch portálu hen.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
 5. Používaním služby používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Správanie sa používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR. Musí sa riadiť nasledovnými pravidlami:
  • môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  • je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  • nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
  • musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy,
 2. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli hen.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie.
 3. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom.
 4. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu hen.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť, alebo vymazať inzeráty, ktoré nebudú v súlade so zameraním portálu hen.sk
 5. Na portáli hen.sk je zakázané inzerovať:
  • produkty alebo služby, ktoré sú v rozpore so zameraním portálu;
  • produkty alebo služby, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s dobrými mravmi;
  • inzeráty, ktoré sú v rozpore s národnostnou, rasovou, náboženskou alebo inou diskrimináciou;
  • produkty alebo služby, ktoré sú v rozpore s národnostnou, rasovou, náboženskou alebo inou diskrimináciou;
  • inzeráty, ktoré obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno;
  • výzvy k násiliu a iným nelegálnym akciám;
  • obscénny materiál alebo urážky
  • erotickú prácu, prácu konzumentky, spoločníčky, alebo tanečnice
  • rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx a pod.;
  • práca s vyžadovaným poplatkom vopred;
  • chudnutie;
  • multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry;
  • kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty;
  • propagácia a predaj liekov, cigariet, alkoholu a drog;
  • inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku (aj nesprávna Slovenčina – text preložený do slovenčiny prekladačom bez logiky);
  • erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky;
  • doklady, technické preukazy;
  • web stránky firiem a ich logá;
  • služby zhodného obsahu ako je hen.sk;
  • nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt);
  • chip tuning, powerboxy;
  • pohonné hmoty;
  • livechat, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
  • pôžičky, úvery a hypotéky;
  • inzeráty, ktoré ponúkajú na predaj tovar, alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, autorské práva, alebo exkluzivita distribúcie;
  • inzeráty, ktoré ponúkajú na predaj falzifikáty, či nedovolené napodobeniny a repliky luxusných tovarov (napríklad Louis Vuitton, Versace, Rolex, Armani, Prada, Guess atd.);
  • inzeráty ponúkajúce telesné orgány alebo časti tiel.
 6. Ďalej je zakázané:
  • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
  • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
  • do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu,
  • pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,
  • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka a pod.),
  • vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,
  • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
  • používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…),
  • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Zrušenie inzerátov používateľa

Používateľ súhlasí, že prevádzkovateľ portálu môže ním zadanú inzerciu kedykoľvek v súlade s Podmienkami inzercie zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:

 • nesúladu so zameraním portálu,
 • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
 • porušenia Podmienok inzercie,
 • na vlastnú žiadosť používateľa.
 • z dôvodu poškodzovania prevádzkovateľa alebo iného používateľa.

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu hen.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov služieb portálu, ani za spôsob akým služby portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu hen.sk.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu hen.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu hen.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť hen.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál hen.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli hen.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečením, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na portáli hen.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu hen.sk bez predchádzajúceho upozornenia používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv používateľov, ktoré vyplývajú z objednávky platených služieb.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu hen.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme používateľa, aby priebežne sledoval znenie podmienok.
 4. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb portálu po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí.
 5. Podmienky inzercie na hen.sk sa používateľ zaväzuje dodržiavať.

 

Hore